» » ПОЛОЖЕННЯ про Озерську філію Сварицевицького НВК

ПОЛОЖЕННЯ про Озерську філію Сварицевицького НВК

Автор: ozersk от 30-09-2018, 18:25

 

                             Додаток 2

 до рішення районної ради

 від 15 серпня  2018 року   316

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Озерську філію Сварицевицького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

Дубровицької районної ради Рівненської області

 

Загальна частина

          1. Озерська філія Сварицевицького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Дубровицької районної ради Рівненської області (далі філія) — це заклад освіти, що забезпечує потреби громадян у дошкільній, початковій та базовій середній освіті.

2. Філія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту”, "Про загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, статутом опорного закладу та цим Положенням.

3. Головним завданням філії  закладу освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної, початкової та базової загальної середньої освіти, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

4. Філія знаходиться в спільній власності територіальних громад Дубровицького району.

5. Філія складається з двох підрозділів: дошкільної освіти та загальної середньої освіти.         

6. Філія не є юридичною особою і діє на підставі даного Положення, затвердженого в установленому порядку, Статуту опорного закладу та  інших нормативно-правових актів. Правонаступником майна, прав та обов’язків філії є опорний заклад загальної середньої освіти (далі – опорний заклад).

 

Організація освітнього процесу

7. Освітній процес у філії, незалежно від її підпорядкування, типу і форми власності, здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки.

8. Філія працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки й реалізує навчально-виховні завдання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

9. Індивідуалізація і диференціація навчання у філії забезпечуються реалізацією інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти.

10. Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у межах визначених Законами України "Про освіту”, "Про загальну середню освіту”.

11. Індивідуальне навчання та екстернат у філії організовуються відповідно до Положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки.

12. Мережа класів у філії формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв (але не більше ніж 30 учнів) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення освітнього процесу.

13. Прийом учнів до всіх класів філії здійснюється на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування.

 

14. Зарахування учнів до філії здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора Сварицевицького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Дубровицької районної ради Рівненської області, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

Зарахування (переведення) учнів (вихованців) до філій здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом керівника опорного закладу.

До першого класу зараховуються діти, як правило, з 6 років.

Після закінчення четвертого та девятого  класу діти здають державну підсумкову атестацію.

15. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у філії здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки та погодженими з Мінфіном.

16. Освітній процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо.

17. Навчальний рік у філії організовується відповідно до нормативно-правових документів МОН. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути менше 190 робочих днів.

Структуру навчального року (чверті, півріччя, семестри, триместри) та режим роботи філії затверджує керівник Сварицевицького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Дубровицької районної ради Рівненської області відповідно до чинного законодавства.

Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

18. Тривалість канікул протягом навчального року встановлюється відповідно до нормативно-правових актів Міністерства освіти та науки України.

19. Тривалість уроків у філії становить: у перших класах — 35 хвилин, у других — четвертих класах — 40 хвилин, у пятих-девятих класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається відповідно до чинного законодавства.

20. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) — 20 хвилин.

21. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором Сварицевицького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Дубровицької районної ради Рівненської області.

22. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

23. За результатами навчання учням видається документ відповідно до чинного законодавства.

Невстигаючі протягом двох років навчання у школі I-ІІ ступеня учні за рішенням психолого-медико-педагогічної консультації можуть продовжити навчання у відповідному спеціальному загальноосвітньому навчальному закладі за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, їх навчання може продовжуватися за індивідуальними навчальними планами і програмами.

24. За відмінні успіхи в навчанні учні 1 -9 класів нагороджуються похвальним листом.

Комплектування дошкільного підрозділу

25. Приймання дітей до дошкільного підрозділу філії проводиться на безконкурсній основі протягом календарного року згідно з наказом директора Сварицевицького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Дубровицької районної ради Рівненської області, що видається на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

26. Дошкільний підрозділ може мати одновікові та різновікові групи.

27. Дошкільний підрозділ працює за п’ятиденним робочим тижнем (вихідні дні субота, неділя та святкові дні). Кількість дітей  у дошкільному підрозділі  може змінюватися, виходячи з наявності відповідних для цього умов (приміщення, матеріально-технічне забезпечення тощо).

Щоденна тривалість роботи дошкільного підрозділу  визначається  з урахуванням фінансових можливостей, контингенту дітей дошкільного віку за погодженням з органами місцевого самоврядування і може змінюватися.

28. За дитиною зберігається місце в дошкільному підрозділі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють,  а також у літній період.

29. Відрахування дітей дошкільного віку з дошкільного підрозділу може здійснюватися:

за бажанням батьків або осіб, що їх замінюють;

на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному  закладі освіти даного типу;

у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини (якщо така передбачена) протягом двох місяців.

30. Батьки або особи, які їх замінюють, попереджаються про відрахування дитини з дошкільного закладу освіти не менш, як за 10 днів.

 

Учасники освітнього процесу

31. Учасниками освітнього процесу в філії є учні, педагогічні працівники, батьки або особи, які їх замінюють.

32. Статус учасників освітнього процесу, їхні права і обов’язки визначаються Законами України "Про освіту”, "Про загальну середню освіту”, іншими актами законодавства України, цим Положенням, статутом, правилами внутрішнього розпорядку.

33. Учні філії мають гарантоване державою право на здобуття початкової та базової загальної середньої освіти.

34. Учні філії зобов’язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

підвищувати загальний культурний рівень;

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

бережно ставитися до державного, громадського і особистого майна;

дотримуватися вимог правил внутрішнього розпорядку;

дотримуватися правил особистої гігієни.

35. Учні філії залучаються, за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я.

36. Педагогічні працівники філії мають право:

самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

обирати форми підвищення своєї кваліфікації;

проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

        вносити пропозиції керівництву Сварицевицького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Дубровицької районної ради Рівненської області, управлінню освіти, молоді та спорту Дубровицької райдержадміністрації щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

37. Педагогічні працівники філії зобов’язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виконувати правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

брати участь у роботі педагогічної ради;

виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою.

38. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес у філії, визначається завідувачем філії, погоджується з директором опорного закладу відповідно до законодавства.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

39. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків передбачених законодавством.

40. Педагогічні працівники філії підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

41. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників філії й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

42. Педагогічні працівники, які систематично порушують правила внутрішнього розпорядку філії, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

43. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

звертатися до органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності філії;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази філії;

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

44. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

45. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад освіти може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

 

Управління філією

46. Керівництво філією здійснює завідувач та його заступник (заступники) відповідно до законодавства України.

47.  Завідувач  філії та його заступник (заступники) призначаються на посаду та звільняються з  посади директором опорного закладу згідно із законодавством. 

48. Завідувач філії:

здійснює керівництво педагогічним колективом, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує освітній процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

розпоряджається в установленому порядку та в межах наданих йому повноважень шкільним майном;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у освітньому процесі, керівництві учнівськими об'єднаннями за інтересами;

забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

щороку звітує про свою роботу.

49. Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради опорного закладу освіти та беруть участь у її засіданнях.

50.Методична робота у філії є складовою методичної роботи опорного закладу освіти.

51.Філія забезпечує ведення діловодства у встановленому законом порядку.

 

Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

52. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії визначається Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами України.

53. Матеріально-технічна база філії включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

54. Фінансування філії здійснюється її засновником або уповноваженим  ним органом відповідно до законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку визначається законодавством та ведеться відповідно до Статуту опорного закладу. Щорічно перед початком фінансового року філії в складі опорного закладу передається кошторис витрат на фінансовий рік (півріччя), який укладається за погодженням з керівником філії відповідно до потреб філії у фінансуванні різних напрямків навчально-виховної діяльності філії, утримання наявної матеріально-технічної (навчальної) бази та модернізації.

55. Філія може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.

 

Міжнародне співробітництво

56. Участь філії у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

 

Нагляд  за діяльністю філії

57. Державний нагляд за діяльністю філії здійснюють Міністерство освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядкована філія, Державна інспекція закладів освіти при Міністерстві освіти і науки, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою, органи державної санітарно-епідеміологічної служби та засновники закладу.

58. Основною формою державного контролю за діяльністю філії є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

        

Реорганізація та ліквідація

59. Реорганізація філії проводиться у разі зміни її типу або форми власності.

60. Реорганізація та ліквідація філії проводиться засновником відповідно до діючого законодаства України.

 

    

 Заступник голови ради                                                                          О. Задорожний

 

  

 

 

 

скачать dle 10.5фильмы бесплатно
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий